ព្រឹត្តិការណ៍បានបញ្ចប់!
  ត្រូវការ​ជំនួយ? ហៅ +855 96 900 0808

ការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់! ត្រឹមតែ៤ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ

ចុះឈ្មោះ/ចូលគណនី ចូលមើលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗ

អចលនទ្រព្យលក់បន្ត គឺជាប្រភេទអចលនទ្រព្យដែលដាក់លក់ដោយអតិថិជនដែលជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យនោះផ្ទាល់។ ប្រសិនបើមានអតិថិជនចាប់ពី ២នាក់ធ្វើការកក់ទុកអចលនទ្រព្យនោះ អាទិភាពនៃការទិញនឹងផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនទី១។ ក្នុងករណីដែលអតិថិជនទី១ សម្រេចចិត្តពុំទិញអចលនទ្រព្យនោះទេ អាទិភាពនឹងផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនទី២។

អចលនទ្រព្យនីមួយៗអាចត្រូវបានកក់ទុកដោយអតិថិជនច្រើនបំផុតចំនួន ៤ នាក់។ សម្រាប់រាល់ការកក់ទុកប៉ុន្តែពុំបានទិញអចលនទ្រព្យ អតិថិជននឹងទទួលបានប្រាក់កក់ត្រឡប់មកវិញ។ ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារនៃ Realestate.com.kh នឹងស្វែងរកអចលនទ្រព្យដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសម្រាប់អតិថិជន ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់។

Landed Property

Land