ព្រឹត្តិការណ៍បានបញ្ចប់!
  ត្រូវការ​ជំនួយ? ហៅ +855 96 900 0808

ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបញ្ចប់!

សូមអបអរសាទរដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ដែលបានធ្វេីការកក់ទុក​។ លោកអ្នកបានទទួលនូវតម្លៃដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គំរោងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ​ និងលោកអ្នក​ ក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះឆាប់ៗនេះ​។

ក្នុងនាមក្រុមការងារទាំងអស់គ្រប់សាខារបស់ Realestate.com.kh យេីងខ្ញុំសូមថ្លែងអំនរគុណចំពោះការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏ថ្មីអស្ចារ្យមួយនេះហេីយយេីងខ្ញុំ

What will happen next?

ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើការកក់, បុគ្គលិក Realestate.com.kh យេីងខ្ញ៉ំនឹងទំនាក់ទំនងអ្នកក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ដើម្បីរៀបចំការណាត់ជួបនិងណែនាំអ្នកនូវដំណើរការទិញអចលនៈទ្រព្យ

បេីអ្នកខកខានព្រឹត្តិការណ៍នេះ យើងនៅតែអាចជួយធានាអ្នកនូវការបញ្ចុះតម្លៃល្អបំផុត។ សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោម។

ប្រសិនបេីអ្នកជាម្ចាស់គំរោង ឬមានបំណងចង់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍យេីងខ្ញ៉ំក្នុងពេលអនាគត សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ +855 96 9000808

សាររបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើ