ចាប់ផ្ដើមពី
  ត្រូវការ​ជំនួយ? ហៅ +855 92 92 1000

ការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់! ត្រឹមតែ៤ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ

ចុះឈ្មោះ/ចូលគណនី ចូលមើលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗ
1
ចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍
2
ការបញ្ចុះតម្លៃនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលចាប់ផ្តើមព្រឹត្តិការណ៍
3
ធ្វើការកក់ដើម្បីធានានូវការបញ្ចុះតំលៃ
4
ជួបជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ ហើយបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់

ចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍

?
?
?